Mẫu hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty, doanh nghiệp

Luật Gia Long kinh gửi đến quý khách hàng mẫu hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty, nhằm giúp quý khách thuận lợi trong quá trình đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp. Mọi văn bản chúng tôi chia sẻ đều là miễn phí, đúng mẫu theo quy định của pháp luật.

mẫu hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty

1. Mẫu hồ sơ thay đổi vốn điều lệ Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân có thể đăng ký thay đổi tăng, giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp. Được thực hiện theo mẫu sau đây:

STT Thành phần Tải về
1 Thông báo về việc thay đổi vốn đầu tư. Phụ lục II-1 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
2 Giấy ủy quyền (Cho người đại diện làm thủ tục đăng ký thay đổi, nếu chủ doanh nghiệp không trực tiếp nộp hồ sơ). GIẤY ỦY QUYỀN

2. Mẫu hồ sơ thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên

a) Trường hợp giảm vốn điều lệ

STT Thành phần Tải về
1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký. Phụ lục II-1 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
2 Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ. QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CỦA CHỦ SỞ HỮU
3 Giấy ủy quyền (Cho người đại diện làm thủ tục đăng ký thay đổi, nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp nộp hồ sơ). GIẤY ỦY QUYỀN

b) Trường hợp tăng vốn điều lệ

STT Thành phần Tải về
1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký. Phụ lục II-1 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
2 Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ. QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CỦA CHỦ SỞ HỮU
3 Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Nếu có).
4 Giấy ủy quyền (Cho người đại diện làm thủ tục đăng ký thay đổi, nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp nộp hồ sơ). GIẤY ỦY QUYỀN

3. Mẫu hồ sơ thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH hai thành viên trở lên

a) Trường hợp giảm vốn điều lệ

STT Thành phần Tải về
1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký. Phụ lục II-1 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
2 Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi vốn điều lệ. QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
3 Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi vốn điều lệ. BIÊN BẢN HỌP THAY ĐỔI CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
4 Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Phụ lục I-6 DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
5 Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (Trường hợp giảm vốn điều lệ theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020).
6 Giấy ủy quyền (Cho người đại diện làm thủ tục đăng ký thay đổi, nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp nộp hồ sơ). GIẤY ỦY QUYỀN

b) Trường hợp tăng vốn điều lệ

STT Thành phần Tải về
1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký. Phụ lục II-1 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
2 Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi vốn điều lệ. QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
3 Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi vốn điều lệ. BIÊN BẢN HỌP THAY ĐỔI CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
4 Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Phụ lục I-6 DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
5 Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Nếu có).
6 Giấy ủy quyền (Cho người đại diện làm thủ tục đăng ký thay đổi, nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp nộp hồ sơ). GIẤY ỦY QUYỀN

4. Mẫu hồ sơ thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần

a) Trường hợp giảm vốn điều lệ

STT Thành phần Tải về
1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký. Phụ lục II-1 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
2 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ. QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
3 Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ. BIÊN BẢN HỌP THAY ĐỔI CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
4 Giấy ủy quyền (Cho người đại diện làm thủ tục đăng ký thay đổi, nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp nộp hồ sơ). GIẤY ỦY QUYỀN

b) Trường hợp tăng vốn điều lệ

STT Thành phần Tải về
1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký. Phụ lục II-1 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
2 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ. QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
3 Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ. BIÊN BẢN HỌP THAY ĐỔI CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
4 Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Nếu có).
5 Giấy ủy quyền (Cho người đại diện làm thủ tục đăng ký thay đổi, nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp nộp hồ sơ). GIẤY ỦY QUYỀN

5. Mẫu hồ sơ thay đổi vốn điều lệ Công ty hợp danh

a) Trường hợp giảm vốn điều lệ

STT Thành phần Tải về
1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký. Phụ lục II-1 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
2 Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh về việc thay đổi vốn điều lệ.
3 Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh về việc thay đổi vốn điều lệ.
4 Danh sách thành viên công ty hợp danh. Phụ lục I-9 DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH
5 Giấy ủy quyền (Cho người đại diện làm thủ tục đăng ký thay đổi, nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp nộp hồ sơ). GIẤY ỦY QUYỀN

b) Trường hợp tăng vốn điều lệ

STT Thành phần Tải về
1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký. Phụ lục II-1 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
2 Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh về việc thay đổi vốn điều lệ.
3 Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh về việc thay đổi vốn điều lệ.
4 Danh sách thành viên công ty hợp danh. Phụ lục I-9 DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH
5 Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Nếu có).
6 Giấy ủy quyền (Cho người đại diện làm thủ tục đăng ký thay đổi, nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp nộp hồ sơ). GIẤY ỦY QUYỀN

6. Thời gian thực hiện

– Thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ: 04 ngày làm việc.

– Thời gian trả kết quả qua bưu điện: 03 ngày làm việc.

7. Kết quả xử lý

– Hồ sơ hợp lệ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản cấp đổi lần thứ n).

– Hồ sơ không hợp lệ: Sửa đổi, bổ sung theo hướng dẫn của chuyên viên.

Ngoài ra để nhận biểu mẫu các văn bản, hồ sơ khác, quý khách hàng vui lòng gửi yêu cầu và để lại địa chỉ email. Luật Gia Long sẽ gửi đầy đủ thành phần hồ sơ cho quý khách trong 03 ngày làm việc.

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT GIA LONG
Văn phòng Bình Thạnh: 1/74 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Văn phòng Tân Bình: Tầng 2, Số 82 Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM
Hotline: 0352 276 247 / Zalo: 0944 968 222
Email: info@luatgialong.vn

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gọi 0352 276 247 Chat Zalo Chat Messenger